четвртак, 25. октобар 2012.

понедељак, 22. октобар 2012.

Radoslav Grujić

Radoslav Grujić - pravoslavni sveštenik i srpski istoričar (Zemun, 29. VI 1879 - Hvar, 25. V 1955). Svršio bogosloviju u Sremskim Karlovcima 1899, studije prava u Beču 1908. i filosofsku grupu predmeta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1911, gde je i doktorirao 1919. Odmah po svršetku bogoslovije 1899. rukopoložen je za sveštenika i do 1904. službuje u rodnom mestu; 1904-1914. profesor je katiheta u Velikoj gimnaziji u Bjelovaru. Društveno se angažovao knjigom "Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji i njegovih glavnih obeležja" (1909) koja je bila koncipirana kao odgovor na optužbu protiv 53 Srba na Veleizdajničkom procesu u Zagrebu. Tokom Prvog svetskog rata bio je u zatvoru i internaciji. Od 1920. profesor nacionalne istorije na Filozofskom fakultetu u Skoplju, od 1937. profesor istorije Srpske pravoslavne crkve na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Sarađivao na organizovanju Filozofskog fakulteta u Skoplju, Skopskog naučnog društva i Muzeja Južne Srbije. Po odlasku u Beograd 1937. osnovao Muzej Srpske pravoslavne crkve i bio njegov upravnik. Izabran za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 1939. Za vreme Drugog svetskog rata radio na zbrinjavanju izbeglica i spašavanju svetiteljskih moštiju iz fruškogorskih manastira. Komunističke vlasti ga 1944. iz ideoloških razloga udaljuju s beogradskog univerziteta i lišavaju "nacionalne i građanske časti". Posle rata Grujić neumorno nastavlja raditi u Muzeju srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Napisao je oko 270 radova i veliki broj priloga u Narodnoj enciklopediji srpsko-hrvatsko-slovenačkoj. Radove je pisao mahom na osnovu nove arhivske građe, iz političke, kulturne i crkvene istorije Srba u srednjem i novom veku. Među većim radovima ističu se njegove studije o manastirskim vlastelinstvima srednjovekovne Srbije, položaju seljaka u Slavoniji, Sremu i Bačkoj XVII i XVIII v., seobama Srba u Hrvatsku i Slavoniju i srpskim školama u Habzburškoj monarhiji. Detaljna bibliografija njegovih radova objavljena je knjizi Azbučnik srpske pravoslavne crkve po Radoslavu GrujićuBeograd 1994, str. 313-314. Kao dobar poznavalac izvorne građe i starina izdavao je izvore i vršio arheološka iskopavanja. Kod jedne porodice u selu Vrutoke blizu Gostivara našao je evanđelje bosanskog tipa pisano ćirilicom iz XIII-XIV veka, koje je od tada u nauci poznato kaoGrujićevo jevanđelje.

BIBLIOGRAFIJA


Radoslav M. Grujić
PRAVOSLAVNA SRPSKA CRKVA
BIBLIOGRAFIJA

Kratice periodičkih izdanja navedenih u Bibliografiji.

A. G. = Archiv fur osterreichische Geschichte, Wien.
A. Ph. = Archiv fur slawische Philologie, Wien-Berlin.
Bes. = Beseda , crkveni list, N. Sad.
B. G. = Bogoslovski Glasnik, Karlovci.
B. K. = Brankovo Kolo, Karlovci.
Br. = Bratstvo - Društva Sv. Save, Beograd.
V. C. = Vesnik Srpske Crkve, Beograd
Vid. = Vidovdan, Beograd.
V. V. = Византійскій Временникъ, Петроград.
V. V.-P. = Византійскій Врем.-Приложенія.
W. M. = Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien u. Herzegovina, Wien.
Glas = Glas Srpske Kraljevske Akademije, Beograd.
Glas I. = Glas Istine, Novi Sad.
Gl. = Glasnik Srpskog Učenog Društva, Beograd.
Gl. 2. od. = Glasnik Srp. Uč. Društva, 2-go odelenje.
Gl. M. = Glasnik Zemaljskog Muzeja, Sarajevo.
Gl. C. = Glasnik Pravoslavne Crkve, Beograd.
God. = Godišnjica Nikole Čupića, Beograd.
Delo = Delo, književ. list, Beograd.
Denk. ph. h. cl. = Denkschriften der kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien. - Phil-hist. cl.
E. O. = Echo d' Orient.
Z. S. N. = Zabavnik Srpskih Novina, Krf.
I. = Istina, crkveni list, Zadar.
Ist. = Istočnik, crkv. list, Sarajevo.
I. A. I. = Изв?стія русск. археологичес. института въ Константинопол?.
J. = Javor, beletristič. list, Novi Sad.
K. = Kolo, književ. list, Beograd.
K. M. S. = Knjige Matice Srpske, Novi Sad.
C. E. U. = Collectio conciliorum recentiorum ecclesiae universae, Carigrad.
Let. = Letopis Matice Srpske, Novi Sad.
L. = Luča, beletrist. list, Cetinje.
N. B. P. = Narodna Biblioteka, Pančevo.
N. I. = Nova Iskra, ilustrov. list, Beograd.
Oe. R. = Oesterreichische Revue, Wien.
Pam. pis. = Памятники древ. писм. и искусства, Петроград.
Pr. = Prosvjeta, književ. list, Cetinje.
Rad = Rad Jugoslovenske Akademije Znanosti, Zagreb.
Sp. = Spomenik Srpske Kraljevske Akademije, Beograd.
S. I. N. = Srpske Ilustrovane Novine, Novi Sad.
S. S. = Srpski Sion, zvanični list Mitrop. Karlovačke, Karlovci.
S. K. 3. = Srpska Književna Zadruga, Beograd.
S. K. Gl. = Srpski Književni Glasnik, Beograd.
St. = Starine Jugoslovenske Akademije, Zagreb.
Star. = Starinar srp. arheološ. društva, Beograd.
Str. = Stražilovo, beletristič. list, Novi Sad.
Tv.-P. = Творенія святыхъ отцевъ. - Прибавленія, Москва.
Zeit. = Zeitschrift fur kathol. Theologie, Innsbruck.
Xr. V. = Hrišćanski Vesnik, Beograd.
Š. K. = Šematizam Arhidijeceze Karlovačke.
Š. P. = Šematizam Eparhije Pakračke.
Š. X. - Šematizam Mitropolije Hercegovačko-Zahumske.

U ovaj popis uneseni su n neki radovi, koji sami po sebi ne maju dovoljno kritičke vrednostn; ali se u njima često nalaze ne samo zanimljivi istorijski pabirci, nego i važni ispravni podatci, koji inače nigde nisu štampani.

A. STARA SRPSKA CRKVA

I. Zbirke izvora.

1. Farlati - Coleti, Illyricum sacrum I.-VIII., 1751.-1819.
2. A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum Meridionalium I.-II., 1863. i 1875.
3. F. Racki, Documenta historiae chroatice period. antiquam illustrantia, 1877.
4. Smiciklas - Lasowski, Codex Diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae II.-VIII., 1904-1918.
5. Thalloczy, Jirecek, Sufflay, Acta Albanie I. 1910.
6. E. Fermendzin, Acta Bosne potisshnum ecclesiastica, 1892.
7. J. Crncic, Popa Dukljanina Letopis, 1874.
8. F. Miklosich, Monumenta Serbica, 1858.
9. P. Safarik, Pamatky drevniho pisem. Jihoslovanuv, 1873.
10. Karanotvrtković - Nikolajević, Srbskіi spomenici I. 1840.
11. M. Pucić, Spomenici srbskіi I.-II., 1858. i 1862.
12. Đ. Daničić, Rječnik iz knjiž. star. srp. I.-III., 1863.-1864.
13. Đ. Daničić, Životi kraljeva i arhiepiskopa srp., 1866.
14. I. Pavlović, Domaći izvori za srpsku istoriju I. 1877.
15. K. Jireček, Spomenici srpski. - Sp. 10.
16. Lj. Stojanović, Srpski rodoslovi n letopisi.- Gl. 53.
17. Lj. Stojanović, Svetogorski akti, biografije, etc. - Sa. 3.
18. St. Novaković, L?topisь carem srьbskim. - Sp. 48.
19. Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi... I.-III, 1902.-1905.
20. T. Florinskій, Pamяtniki zak. d?at. Dušana, 1888.
21. St. Novaković, Zakonik Stefana Dušana cara srpskog, 1898.
22. C. Jirecek, Gesetzbuch des serb.caren Steph. Dusan. A. Ph 1900
23. St. Novaković, Zakonski spomenici srpskih država, 1912.
24. И. Ястребовъ, Стара Сербія и Албанія. - Сп. 41.

II. Opšta dela.

1. Sv. Niketić, Istoriski razvitak Srp. Crkve. - Gl. 27. i 31.
2. N. Ružičić, Pregled odnošaja Srp. i Grčke Crkve..., 1875.
3. N. Begović, Istorija Srbske Crkve... mladoj Srbadiji, 1877.?
4. N. Dučić, Istorija Srpske Pravoslavne Crkve, 1894.
5. N. Ružičić, Istorija Srpske Crkve I.-II., 1893. i 1895.
6. P. Švabić, Istorija Srpske Crkve za srednje škole, 1908.?

III. Ohridska Arhiepiskopija.

Literatura za najstariju crkvenu istoriju južnih Slovena štampana je u mojoj knjizi Hrišćanska Pravoslavna Crkva (Beograd 1920) str. 200. IV. 1-22.

1. H. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida, 1902.
2. St. Novaković, Ohridska arhiepis. u poč. XI. v. - Glas 76.
3. B. Prokić, Prvi ohridski arhiepiskop Jovan. - Glas 88.
4. B. Prokić, Postanak ohridskog patrijarhata. - Glas 90.
5. И. Ивановъ, Български старини из Македония. 1908.

IV. Sv. Simeun i Sv. Sava.

1. K. Živković, Житіе святих сербских Симеона и Сави, 1794.
2. Đ. Daničić, Život Sv. Sim. i Sv. Save, od Domentiana, 1865.
3. St. Novaković, Zemljište rada Nemanjina.- God. 1.
4. Lj. Jovanović, Prilošci hronolog. života St Nemanje i Sv. Save. - Glas 64.
5. Lj. Kovačević, Nekoliko pitanja o St. Nemanji. - Glas 58.
6. D. Anastasijević, Otac Nemanjin, 1904.
7. D. Anastasijević, Godina smrti. Nemanjine, 1911.
8. M. Milojević, Pravila Sv. Sim. srp. iz vučit. prologa. - Gl. 32.
9. J. Ivanović, Sveti Sava. - Let. 8.
10. D. Nešić, Život Sv. Save prvog arhiep. srpskog. - Gl. 8.
11. N. Ružičić, Sveti Sava, 1879.
12. G. Popović, Pohvalna reč Sv. Savi. - Gl. 8.
13. Đ. Daničić, Poslanica Sv. Save... iz Jerusalima, 1872.
14. St. Novaković, Pismo Sv. Save od 1193. g. - Gl. 25.
15. N. Dučić, Sveti Sava. - Glas 39.
16. S. Vulović, O književnom radu Sv. Save, 1895.
17. A. Gavrilović, Sveti Sava, 1900.
18. M. Veselinović, Sv. Sava škol. patron u Srba. - Br. 12 i 13
19. J. Vučković, Sveti Sava, 1902.
20. P. Švabić, Sveti Sava. - Gl. C 1902.
21. D. Kovačević, Sv. Sava kao propovednik. - Gl. C 1901.
22. I. Ruvarac, Odlomak... o glavnim momentima u životu Sv. Save. - Let. 208.
23. Nilles-Hoffer, War Ezbischof Sava I. katholich? - Zeit 1900.
24. И. Пальмовъ, Иторич. взглядъ на начало автокеф. серб. церкви, 1891.
25. И. Пальмовъ, Новыя данныя о6ъ учрежденіи серб. архиеписк. Св. Саввою, 1892.
26. D. Ruzic, Die Bedeutung des Demetrios Chomatianos, 1893.
27. М. Дриновъ, О н?котор. трудахъ Хоматіана. - В. В. 1894. и 1895.
28. St. Novaković, Protest Dimitrija Homatijana. - S. S. 1905.
29. V. Nikolić, St. Prvovenčani... književnik XIII. v., 1897.
30. Lj. Kovačević, Žene i deca St. Prvovenčanoga. - Glas 60.

V. Arhiepiskopija i Patrijaršija Pećska.

1. П. Римскій, Краткое опис. серб. патріараха. - Лет. 1838.
2. Л. Мушицки, Сказаніе о житіи архіепіскоповъ всея серб. и помор. земли. - Гл. 1854. г.
3. St. Stanojević, Hronologija srp. arhiepiskopa. - Let. 184.
4. J. Gavrilović, Prostor Srpske Patrijaršije. - Gl. 9.
5. J. Gavrilović, O našim pećskim patrijarsima. - Gl. 19.
6. M. Milojević, Opšti list Patrijaršije Pećske. - Gl. 35.
7. St. Veselinović, Pećska katedra, 1890.
8. I. Ruvarac, O Arhiepiskopiji Pećskoj. - Let. 150.
9. I. Ruvarac, O katalozima pećskih patrijaraha. - Gl. 23.
10. K. Jirecek, Der Grossvezier M. Sokolovic und die serb. Patriarchen... - A. Ph. 9.
11. I. Ruvarac, Nochmals M. Sokolovic u. die serb. Patr. - A. Ph. 10.
12. I. Ruvarac, O pećskim patr. od Makarija do Ars. III. - I. 1888.
13. J. Tomić, Pećski patrijarh Jovan i pokret Hrišćana, 1903.
14. St. Dimitrijević, Odnošaji pećskih patrijaraha s Rusijom. - Glas 58 i 60.
15. St. Dimitrijević, Prilozi raspravi: Odnošaji. - Sp. 38.
16. St. Dimitrijević, Dokumenti odnosa između Srp. Crkve i Rusije. - Sp. 39.
17. И. Каптаревъ, Прі?здъ въ Москву... серб. іерарховъ. Тв.-П.
18. J. Tomić, Deset god. iz istor. Srp. Naroda i Crkve pod Turcima. - Gl. C. 1902.
19. J. Tomić, Patrijarh Ars. III. prema Mleč. i ćesaru. - Glas 70.
20. I. Ruvarac, Odlomci o grofu Đ. Brank. i A. Crnojeviću, 1896.
21. R. Grujić, Pisma peć. patrijar. iz 18. v. - Sp. 51.
22. I. Ruvarac, Povelja patrijarha Mojseja raškom mitropolitu A. Jovanoviću. - Sp. 37.
23. I. Ruvarac, Begstvo patr. Arsenija IV. - Gl. 23.
24. I. Ruvarac, Memoari V. Brkića o Balk. Poluost. - Sp. 10.
25. R. Grujić, Sedam pisama nefc. patrijarha V. Brkića. - Sp. 51.
26. St. Novaković, Crkveni vojvoda. Ostatak peć. patrijaraške hrisovulje u jednom običaju. - God. 11.
27. V. S. D., Dal' su bili Srbi ili Grci mitropoliti, što su molili za ukidanje fleh. Patrijaršije? - Gl. I. 1886.
28. Đ. Vukićević, Pećski patrijarh i Pevska Patrijaršija, 1894.
29. Đ. Vukićević, Da li se Pećska Patrijaršija 1767. kanonički ukinula...?, 1904.
30. D. Ruvarac, O ukinuću Pećske Patr. i njenom nasleđu, 1904
31. V. Pribićević, Akta o ukidanju Pećske Patr. - B. G. 1905.
32. N. Radojčić, Spomenici o ukidanju Pećske Patr. - B. G. 1909.
33. I. Jastrebov, Podaci za istoriju Srp. Crkve. - Gl. 40 i 42.
34. Đ. Daničić, Za crkv. istor. srpsku iz rukop. 17. v. - Gl. 11.
35. M. Milićević, Prilozi za istoriju Raške Mitrop. - Sp. 10.
36. I. Ruvarac, Raški episkopi i mitropoliti. - Glas 62.
37. P. Srećković, Čin bratotvoreniju, pobratimstvu. - Gl 63.
38. N. Ružičić, Obred ispoved. vere i prokl. jeretika. - Sp. 13.
39. R. Grujić, Naredbe Duš. Zak. protiv inoveraca. - V. C. 1900.
40. R. Grujić, Naredbe Duš. Zakonika o braku. - S. S. 1900.
45. R. Grujić, Immunitas realis stare srp. crkve. - Gl. C. 1900.
46. R. Grujić, Privilegium canonis u staroj srp. državi. - V. C 1901.
47. M. Spasić, Nešto o našoj Crkvi pod Turcima. - Gl. 1.
48. Č. Mijatović, Pre trista godina. - Gl. 36.
49. J. Tomić, Pre tri stoleća, 1894.
50. J. Tomić, O ustanku Srba u Banatu 1594., 1899.
51. M. Jovanović, Pogled na kulturu Islama u naš. nar. - Let. 134.
52. J. Vasiljević, Ostaci srp. crkava u Kuman. Reci. - God. 14.
53. C. Jirecek, Staat u. Gesellschaft im Mittelalterl. Serbien I.-III. 1914.
54. J. Cvijic, La Peninsule Balcanique, 1918.
55. St. Stanoyevitch, La civilis. du Peuple Serbe au M. Age, 1919.

VI. Rim i Srbi.

1. Sv. Niketić (prevod), Nasrtanje rimskih papa na Crkvu Srpsku i Hrvatsku. - Gl. 23.
2. K. Vojnovic, Crkva i drzava u Dubr. Republici. - Rad 121.
3. D. Popović, Odnošaji kralja Milutina... prema rimskim papama. - V. C. 1895.
4. D. Popović, Uloga srpskih vladara u borbi papstva s pravoslavljem. - V. C. 1896.
5. G. Markovic, Gli slavi ed i papi I.-II., 1897. (Hrv. prevod 1905.).
6. D. Popović, Nasrtaji papstva na Bosansku Crkvu za bana Matije Ninoslava, 1901.
7. J. Markovic, Dukljansko-barska metropolija, 1902.
8. P. Kosović, Župa Konavli u istoriji grada Dubrovnika. - God. 27 i 28.
9. M. Faber, Das Recht des Erzbischofs von Antivari auf den Titel Primas von Serbien. - W. M. 11.
10. St. Stanojević, Borba za samostalnost katoličke crkve u Nemanjićskoj državi, 1912.
11. N. Milaš, Ston u srednjim vijekovima, 1914.
12. F. Racki, Pismo prvovenc. kralja... papi Honoriju III. 1222. - St. 7.
13. I. Jastrebov, Sadržaj fermana katolič. sveštenstvu prema mitropolitima hercegovačkom i bosanskom. - Gl. 48.
14. M. Batinic, Djelovanje Franjevaca u Bosni i Herc. I.-III., 1881-1887.
15. J. Vladic, Uspomene o Rami i ramskom franjev. samostanu, 1882.

VII. Bogomili.

1. B. Petranović, Bogomili, crkva bosan. i krstjani, 1867.
2. F. Racki, Bogomili i Patareni. - Rad 7, 8 i 10.
3. G. Anđelić, Patareni u Bosni i Hercegovini. - Bes. 1868.
4. S. Kosanović, Bilješke o Bogomilima. - Gl. 37.
5. D. Ilić, Srpska demokratija u Sred. Veku (Bogum.). - Let. 1890.
6. C. Truhelka, Testamenat gosta Radina. - Gl. M. 1911.

VIII. Svetitelji.

1. S. Živanović, Правила молебная святыхъ србскихъ... (Srbljak Rimnički 1761., - Moskovski 1765.).
2. Mitropolit Mihail, Srbljak Beogradski 1861.
3. Đ. Daničić, Službe Srbima svecima. - Vid. 1862-3.
4. Еписк. Гермогенъ, Свитые южныхъ славянъ, 1899?.
5. (Anonim), Slike iz života Srba svetaca. - Hr. V. 1882.
6. M. Jakšić, Srbi sveci, 1899.
7. I. Ruvarac, Prilošci agiološki. - S. S. 1898.
8. D. Ruvarac, O Sv. Jovanu Vladimiru, 1892.
9. P. Srećković, Sv. Dimitrije i solunski Sloveni. - Gl. 18.
10 St. Novaković, Život Jovana Rilskog. - Gl. 22.
11. St. Novaković:, Život Joaćima Sarandaporskog. - Gl. 22.
12. J. Vasiljević, Sv. Prohor Pčinjski i njegov manastir. - God. 20.
13. M. Zečević, Život i vladavina Stevana Dečanskog I. 1903.
14. G. Popović, Sveti Uroš Peti, poslednji car srpski. - Gl. 11.
15. I. Ruvarac, Žitije cara Uroša od Pajsija patr. - Gl. 22.
16. I. Ruvarac, O Knezu Lazaru. - Str. 1887.
17. I. Ruvarac, Povesna slova o kn. Lazaru, desp. St. Brankoviću i kn. St. Štiljanoviću. - Let. 1874.
18. Đ. Daničić, Žitije Sv. Romila. - Gl. 9.
19. P. Sыrku, Monaha Grig. žitіe prep. Romila. - Pam. pis. 1900.
20. Đ. Daničić, Sv. Đurađ Kratovac, 1866.
21. St. Novaković, Služba i život Sv. Đ. Kratovca. - Gl. 21.
22. V. Jagić, Dodatak službi i životu Sv. Đ. Kratovca. - Gl. 40.
23. D. Ruvarac, I još nešto o živ. Sv. Đ. Kratovca. - God. 13.
24. I. Pavlović, O Sv. Luci i prenašanju u Srbiju. - Gl. 51.
25. St. Novaković, Apokrifno Žitije Sv. Petke. - Sp. 29.
26. M. Milojević, Pravila Sv. Petke - Paraskeve srp. - Gl. 31.
27. A. Vukomanović, Život arhiep. Maksima. - Glasnik 11.
28. N. Grujić, Iz života Sv. Maksima i m. Angeline. - S. S. 1905.
29. D. Vitković, Prilog službi i žit. Sv. Maksima. - B. G. 1908.
30. St. Novaković, Život Sv. Vasilija Novog. - Sp. 29.

IX. Manastiri.

1. D. Avramović, Описаніе древностей србски у Св. Гори, 1847.
2. Архим. Леонидъ, Описаніе серб. Лаври Хиландара, 1871.
3. S. Hilandarac, Istorija i opis manast. Hilandara, 1894.
4. H. Gelzer, Vom heiligen Berge und aus Makedonien, 1905.
5. Petit et Korablev, Actes de Chilandar I.-II., B. B. 17. - P. 1 i 2.
6. J. Šafarik, Tipik Sv. Save za Hilandar. - Gl. 20.
7. Arhim. Leonidъ, Tipik ili Ustav... Hilandara. - Gl. 42.
8. Episkop Dimitrije, Tipik Hilandarski. - Sp. 31.
9. V. Jagić, Tipik Hilandarski i njegov grčki izvor. - Sp. 34.
10. Đ. Daničić, Tipik Sv. Save za Orahovicu, 1866.
11. K. Jireček, Tipik Sv. Save za man. Studenicu. - Gl. 40.
12. D. Davidović, Жича Монастырь у Сербіи. - Лет. 1882.
13. V. Petković, Žiča. - V. C. 1911.
14. I. Putniković, Manastir Žiča. - Gl. C. 1910.
15; I. Radonić, Tri starine manastira Mileševe. - Ist. 1905.
16. St. Novaković, Manastir Banjska. - Glas 32.
17. G. Jurišić, Dečanski Prvenacъ, 1852.
18. S. Ristić, Dečanski Spomenici, 1864.
19. M. Milojević, Dečanske hrisovulje, 1880.
20. Bosanska vlada, Svetostefanski hrisovulj, 1890.
21. Lj. Kovačević, Svetostefanska hrisovulja. - Sp. 4.
22. Đ. Daničić, Hrisovulja kralja Stefana Treskavcu. - Gl. 13.
23. St. Novaković, Hrisovulja Dušana m. Treskavcu. - Gl. 41.
24. N. Ružičić, Razvaline man. Sv. Arh. Mihaila. - V. C. 1894.
25. J. Radonić, Kada je udaren temelj... Dušanovoj crkvi Arhanđela Mihaila. - Let. 180.
26. P. Kostić, Manastir Sv. Marka. - God. 30.
27. St. Novaković, Pšinjski pomenik. - Sp. 29.
28. St. Simić, Lesnovski manastir, 1913.
29. Č. Marjanović, Markov manastir, 1914.
30. Č. Marjanović, Manastir Sv. Jovana Bigorskog, 1915.
Z0. a. M. Veselinović, Bigorski i šiševski pomenici. - Sp. 10.
31. V. Trpić, Manastir Sv. Trojice u prizren. okrugu. - God. 28.
32. P. Lavrovski, O manastiru Ravanici. - Gl. 12.
33. J. Simović, Opis manastira Manasije, 1866.
34. A. Gavrilović, Zašto se Resava naziva Manas. - Gl. C. 1909.
35. A. Gavrilovic, O imenu Resave-Manasije... - Rad 184.
36. A. Bogdanović, Razni pečati m. Ravan. i Manas. - S. S. 1906.
37. M. Milićević, Skit sv. velikom. Đorđa. - God. 20.
38. M. Milićević, Manastir Kalenić. - 1897.
39. St. Novaković, Manastir Ubožac. - Glas 86.
40. A. Pejatović, Spisak fermana etc. y m. Sv. Trojice. - Sp 39.
40. a. P. Kostić, Pomenik m. Sv. Trojice kod Prizrena. - Sp. 49.
40. b. P. Kostić, O manast. Vojsilovici na Kosovu. - Sp. 49.
41. J. Radonić, Epistolar m. Prodroma (Slepče) iz 16. v. - Sp. 49.
42. I. Ruvarac, O bogorod. manas. u Radešinu u 15. v. - Pod. 20.
43. M. Veselanović, Jašunjski manastiri. - God. 29.
44. J. Čupić, Manastir Čokešina. - V. C. 1900.
45. M. Milićević, Zemlje manastira Blagoveštenja. - Sp. 19.
46. J. Šafarik, Dva pismena spomenika man. Rakovice. - Gl. 20.
47. P. Srećković, O manastirima Vinči i Slancima. - Sp. 19.
48. I. Ruvarac, Prilošci i građa za povest o srpskim manastirima. - Star. 1888. i 1889.
49. J. Čupić, Crkva Dreiovačka. - V. C. 1004.
50. P. Švabić, Manastir Sukovo. - Gl. C. 1902.
51. M. Milićević, Manastiri u Srbiji. - Gl. 21.
52. J. Veselić, Opis manastira u Srbiji, 1867.
53. S. Dečanac, Manastiri u Kraljevini Srbiji, 1899.
54. B. Jovanović, Man. nepokret. imanje u Srbiji. - Gl. 62 i 64.
55. F. Radičević, Pivski man. i njegove znamenitosti. - Pr. 1890.
56. M. Dožić, O nastojateljima manastira Morače. - Pr. 1901.
57. F. Radičević, O Vranjanskom manastiru. - Pr. 1892.-3.
58. F. Radičević, O manastiru Ćeliji Piperskoj.- Pr. 1892.-3.
59. A. Jovičević, Opis manastira Dobrilovine. - Pr. 1898.
60. L. Ninković, Opis manastira Dobrićeva. - Pr. 1899.
61. L. Ninković, Opis manastira Kosijerova. - Pr. 1899.
62. L. Ninković, Ruševine man. Sv. Petra i Pavla. - Pr. 1900.
63. L. Ninković, Crkve u predgrađu Trebinja. - Pr. 1900.
64. M. Crnogorčević, Man. Savina u Boci Kotorskoj. - V. C. 1901.
65. T. Popović, Manastir Savina, 1909.
66. G. Petranović, Пов?стъ о ман. Драговићу, 1859.
67. V. Corovic, Die Herzegowinischen Kloster... - W. M. 13.
68. M. Đuković, Manastir Sv. Trojice Tavna. - Ist. 1898.
69. R. Simonović, Man. Žitomislić. - Let. 168 i 169.
70. I. Ruvarac, Das Kloster Ozren. - A. Ph. 1893.
71. I. Ruvarac, Pravosl. manastiri u Sremu. - Š. A. K. 1890.
72. L. Popović, Srp. pravosl. man. Epar. Vršačke. - S. S. 1899.
73. R. Grujić, Prilošci istor. banat. manast. - B. G. 1905.-1906.
74. I. Zeremski, Srpski manastiri u Banatu, 1907.
75. J. Szentklaray, A szerb monosteregy hazak... 1908.
76. D. Ruvarac, Opis frušk. manastira 1753. - S. S. 1903., 1904.
77. D. Ruvarac, Radnja srp. jerarhije 1874. oko povraćanja manastira Hodoša. - B. G. 1902.
78. V. Rakić, Istorija manastira Feneka, 1799.
79. J. Milković, Пов?ть о общежител. монаст. Войловиц?, 1801.
80. D. Krstić, Spomen drevnosti frušk. m. Krušedola, 1840.
81. S. Petković, M. Krušedol od 1754.-1774. - S. S. 1905, 1906.
82. I. Radič, Povest o manast. Hopovu, 1847.
83. D. Ruvarac, O manastiru Rači i Beočinu. - Sp. 33.
84. M. Đorđević, Istorija manastira Kovilja, 1891.
85. V. Krasić, Manastir Grabovac. - Let. 158.-160.
86. S. Popić, Manastir Ravanica - Vrdnik, 1899.
87. M. Milićević, Iz Fruške Gore. Man. Grgeteg i Rakovac. - God. 20.
88. T. Ostojić, Cirkulari mitr. P. Nenadovića manastirima. - S. S. 1907.
89. -- Monašeska Pravila 1777., v. Glas 80.
90. D. Ruvarac, Pravila za kaluđere... - Javor 1887.
91. Đ. Rajković, O manastiru Marči. - Let. 123.
92. R. Grujić, Propast manastira Marče. - K. S. 1908.
93. V. Krasić, Manastir Lepavina. - Let. 158 i 159.
94. D. Vitković, Prilog istoriji manas. Lepavine. - B. G. 1909.
95. D. Vitković, Zapisi manastira Lepavine. - B. G. 1907.
96. R. Grujić, O manastiru Kutini-Bršljancu. - B. G. 1907.
97. D. Vitković, Manastir Kutina-Bršljanac. - B. G. 1910.
98. V. Krasić, Opis manastira Pakre. - St. 1886.
99. L. Bogdanović, Starine man. Pakre. - Ist. 1899.
100. V. Krasić, Opis man. Orahovice. - Let. 143.
101. R. Grujić, Odnošaji svetog. man. s mitr. Karlovač. - Sp. 51.
102. R. Grujić, Prilošci za istor. odnošaja karl. mitropolita sa Istokom i Sv. Gorom. - Sp. 51.
103. M. Veselinović, Srpske kaluđerice. - Glas 80.
104. V. Marković, Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjevekov. Srbiji, 1920.

X. Književnost i Prosveta.

1. P. Safarik, Geschichte der sudslaw. Literatur I.-III., 1864-1865.
2. V. Jagic, Historija knjizevnosti naroda hrv. i srpskoga I. 1867.
3. St. Novaković, Istorija srpske književnosti, 1871?.
4. D. Surmin, Povjest knjizevnosti hrvatske i srpske, 1898.
5. M. Murko, Geschichte der altern sudslawischen Literaturen, 1908.
6. A. Gavrilović, Istorija srp. i hrvat. književnosti, I. 1910.
7. P. Popović. Pregled srpske književnosti, 1920?.
8. St. Novaković, Prvi osnovi sloven. književ. među balkan. Slovenima. Legenda o Vladimiru i Kosari, 1893.
9. St. Stanojević, O sklopu Nemanjine biografije od St. Prvovenčanoga. - Glas 49.
10. P. Srećković, Tvorenija Domentijana i Teodosija. - Sp. 32.
11. St. Stanojevic, Die Biographie Stefan Lazarevics von Konst. dem Philosophen als geschichtsquelle. - A. Ph. 1896.
12. Sv. Vulović, Beleške o arhiepiskopu Nikodimu. - Gl. 43.
13. Vl. Nikolić, Arhiepiskop Danilo II., 1898.
14. A. Gavrilović, Pitanje o sklopu Nemanjine biografije od St. Prvovenčanoga. - Glas 55.
15. D. Kovačević, Danilo II. arhiep. kao propovednik - Gl. C. 1901.
16. D. Kovačević, Jevstatije I. arh. kao propovednik. - Gl. C. 1901.
17. D. Kovačević, Sv. Arsenije I. arhiepiskop kao propovednik. - Gl. C. 1901.
18. D. Kovačević, Srbi mitropoliti i crkveni pisci u Rusiji. - Gl. C. 1902., 1903.
19. P. Srećković, Grig. Camblak mitrop. kijevski. - V. C. 1895.
20. I. Nekrasov, Pahomije Srbin pisac XV. v. (Preveo D. Prica). - Glas I. 1886.-7.
21. Lj. Stojanović, Miroslavljevo jevanđelje. - Sp. 20.
22. St. Novaković, Jezik Stare Srpske Crkve. - Hr. V. 1889.
23. P. Srećković, Zbornik popa Dragolja. - Sp. 5.
24. V. Vukosavić, Stari studenički Zbornik. - Sp. 38.
25. P. Srećković, Zbornik mitropol. Mihaila. - Sp. 15.
26. J. Vasiljević, Maćedonski Zbornik prošlog veka. - Sp. 31.
27. N. Dučić, Krmčija Moračka, 1877.
28. N. Ružičić, Lepavinskn Carostavnik. - Sp. 38.
29. J. Vasiljević, Bugarski Zbornik pisan u Slancima. - Sp. 49.
30. St. Novaković, Matije Vlastara Sintagmat, 1907.
31. M. Speranski, Istoriska paleja. - Sp. 16,
32. N. Ružičić, Stari srp. rukopasa u Jugosl. Akad. - Sp. 38.
33. R. Grujić, Iz lektire naših praotaca. - Ist. 1910.
34. V. Ćorović, Apokrif o drugom dolasku I. Hrista. - Sp. 49.
35. V. Jagić, Razum i filozof. iz srp. knjiž. starina. - Sp. 13.
36. И. Каратаевъ, Описаніе славенно-русскихъ книгъ, напечатаннихъ кирилов. буквами, 1883.
37. Sv. Vulović, Opis sloven. rukop. Sofij. Biblioteke. - Sp. 37.
38. Lj. Stojanović, Katalog rukopisa i starih štampanih knjiga u Srp. Kralj. Akademiji, 1902.
39. Vl. Krasić, Psaltir V. Vukovića od g. 1546. - Glas I. 1888.
40. Lj. Stojanović, Prilozi ka bibliografija starih srpskih štampanih knjiga. - Glas. 66.
41. Đ. Rajković, Građa za istor. štamparija u Srba. - Let. 117.
42. I. Ruvarac, O cetinjskoj štampariji... - Glas 40.
43. V. Jagic, Der erste Cetinjer Kirchendruck vom Jahre 1494. - Denk, ph. h. cl. 43.
44. Lj. Stojanović, Stare srpske štamparije. - S. K. Gl. 1902.
45. M. Vukićević, Škole u državi Nemanjića. - God. 18.
46. Đ. Daničić, Tajna bukvica u starim rukopisima. - Gl. 11.
47. D. Kostić, Tajno pisanje u spomenicama srpskim. - Glas 53.
48. T. Ostojic, Eine serbischen geheimschrift... - A. Ph. 14.
49. D. Kostić, Tajno pisanje u južnosloven. ćirilovskim spomenicima. - Glas 92.
50. S. Petković, Opis rukopisa man. Krušedola, 1914.

XI. Umetnost.

1. F. Kanic. Vizantijski spomenici po Srbiji, 1862 (Preveo A. Sandić).
2. F. Kanitz, Uber alt-und neuserbische Kirchenbaukunst, 1864.
3. Valtrović i Milutinović, Izveštajio arheol. istraživanjima od 1872.-1885. - Gl. 36, 41, 44, 46, 47, 48, 52, 53 i 64.
4. M. Waltrowits, O ?????????. Mittheilungen uber neuere Forschungen auf dem gebiete serbischer Kirchenbaukunst, 1878.
5. M. Valtrović, Stare srp. crkv građevine. - S. I. N. 1881.
6. M. Valtrović, Manastiri Rudenica, Studenica i Drenča. - S. I. N. 1881. i 1882.
7. D. Milutinović, Man. Jovanje pod Kablarom. - S. I. N. 1882.
8. M. Valtrović, Pogled na staru srp. arhitekturu. - Glas 17.
9. M. Valtrović, Kratka reč o nekim starim srp. crkvenim spomenicima. - B. K. 1898.
10. Đ. Stratimirović, O prošlosti i neimarstvu Boke Kotorske. - Sp. 28
11. E. Eitelberger, Die mittelalterl. Kunstdenkmale Dalmatiens, 1884.
12. P. Milюkovъ, Hristіanskія drevnosti zapadnoй Makedonіi. - I. A. I. 1899.
13. Ch. Diehl, Manuel de l'art byzantin, 1900.
14. A. Stefanović, Stara srp. crkv. arhitektura. - S. K. Gl. 1903.
15. П. Покрышкинъ, Православная церковная архитектура XII-X?III ст. въ нын?ш. серб. королевств?, 1906.
16. V. Petković, Žiča. - Starinar 1906., 1907. i 1909.
17. B. Nikolajević, O srpskoj crkvenoj arhitekturi. - Delo 1907.
18. Н. Кондаковъ, Македония. Археологическое путешествіе, 1909.
19. G. Bals, Une visite a quelques eglises de Serbie, 1911.
20. G. Millet, L'ancien art serbe. - Revue d'art ancien 1917.
21. D. Petrovievitch, Les cathedrales de Serbie, 1917.
22. M. Pupin - T. Jackson, Serbian Orthodox Church, 1918.
23. G. Millet, L'ancien art serbe. Les eglises, 1919.
24. M. Valtrović, Pravoslavnost u današnjem živopisu u Srbiji, 1886.
25. J. Vučković, Glavni mom. iz istor. hrišć. stavrografije, 1889.
26. G-č, Nešto o nepravoslavnosti nekih ikona. - S. S. 1891.
27. L. Bogdanović, Srbi slikari. - S. S. 1900., 1901., 1902. i 1905.
28. Ep. Dimitrije, Ikona Jovana Matije Basarabe. - Sp. 32.
29. V. Petković, Ikonografija man. crkava u Srbiji. - N. I. 1906.
30. V. Petković, Freske iz unutr. narteksa crkve u Kaleniću. - Star. 1908.
31. I. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen Psalters d. Bibl. in Munchen - Denk. ph. h. cl. 62.
32. B. Petković, Srpska umetnost u Ohridu. - 3. S. N. 6r. 16., 1918.
33. St. Novaković, Zvona gradačka. - Gl. 41.
34. M. Valtrović, Stara srpska zvona. - S. I. N. 1881.

B. SAVREMENA SRPSKA CRKVA.

I. Mitropolija Karlovačka.

1. F. Taube, Historische u. geograph. Beschreibung des Konigreiches Slavonien und Herzogthums Syrmien I.-II., 1777.
2. J. Csaplovics, Slavonien u. zum Theil Croatien I.-II., 1819.
3. А. Стоячковићъ, Черте живота народа србскогъ, 1849.
4. A. Stojacskovics, Ueber die staatsrechtlichen Verhaltnisse der Serben in der Wojwodina, 1860.
5. K. Czoernig, Ethnographie der osterreichischen Monarchie I.-III., 1855.
6. J. Subotic, Darstellung der Rechtsverhaltnisse der serb. Nation in Ungarn, 1849.
7. J. Jirecek, Actenmassige Darstellung der Verhaltnisse der griechisch-nichtunirten Hierarchie, 1861.
8. G. Vitković, Spomenici iz budimskog i peštanskog arhiva. - Gl. 2. od. 3, 4, 5 i 6.
9. T. Živković, Srpska Narodna Crkva, 1868.
10. G. Vitković, Kritički pogled na prošlost Srba u Ugarskoj. - Gl. 25, 28, 30, 37, 38, 39, 43.
11. E. Picot, Les Serbes de Hongrie, 1873. Srp. prevod 1883.
12. J. Borota, Karlovickaя Mitr. vъ posl?d. 10 l?tъ. - H. Č. 1876.
13. R. Radic, Die Serben in Ungarn, 1875.
14. R. Radic, Die Verfassung der orthodox-katholischen Kirche bei den Serben in Oester.-Ungarn, 1877.
15. R. Radic, Beitrage zur Geschichte der serb. Kirche im 18. Jhdte, 1880.
16. J. Schwicker, Politische Geschichte der Serben in Ungarn, 1880.
17. J. Schwicker, Die Vereinigung der Serbischen Metropolien von Belgrad und Karlovitz 1731., 1881. - Prevod u V. C. 1894.
18. J. Bidermann, Die Griechisch-Glaubigen u. ihr Kirchenwesen in Oesterreich-Ungarn, 1884.
19. N. Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in terris cor. S. Stephani I.-II., 1885.
20. G. Vitković, Srpski istorija i književni spomenici. - Gl. 67.
21. D. Ruvarac, Postanak i razvitak srpske crkv. narodne avtonomije. 1899.
22. G. Boljarić, Listak iz povjesnice Srp. Pravosl. Crkve u Ugarskoj. - S. S. 1898.
23. D. Ruvarac, Srp. Mitropol. Karl. oko pol. XVIII. v., 1902.
24. M. Cearvich, L'eglise serbe orthodose de Hongrie. - E. O. 1902.
25. J. Radonić, Prilošci istoriji Srba u Ugarskoj, krajem XVII. i početkom XVIII. v. - Let. 1904.
26. L. Petit, Serborum per Hungariam constitutorum ordinationes ecclesiastice... - C. E. U. XXXIX., 1906.
27. R. Grujić, Kako se postupalo sa srpskim molbama na ćesarevu dvoru... - K. M. S. 18, 1906.
28. J. Radonić, Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI., XVII. i XVIII. v. I. - K. M. S. 1909.
29. D. Posniković, Pisma vladike Danila, patr. Arsenija IV. i mitrop. P. Nenadovića. - Sp. 17.
30. T. Mandić, Uspomene iz našeg crkveno-narodnog života I-III. - Let. 204 i K. M. S. 1900.-1902.
31. J. Subotić, Život (Autobiografija) I.-V. - K. M. S. 1901., 1902., 1905. i 1910.
32. N. Grujić, Autobiografija. - B. G. 1904 i 1905. Izd. I. Zeremski.
33. P. Runjanin, Autobiografija. - B. G. 1914. Izd. N. Radojčić.
34. Д. Якшичъ, Изъ церков. исторіи православ. Сербовъ, 1911.
35. St. Stanoyevitch, Le Role des Serbes de Hongrie, 1919.
36. Y. Radonitch, Histoire des Serbes de Hongrie, 1919.
37. X. Жефаровичъ, Привилегіи... народу Іллиріко Рассианскому - дарованныя, 1743.
38. J. Jirecek, Die serbischen Privilegien, Verhandlungs-Congresse und Synoden. - O. R. 7 i 8.
39. K. Subotić, Ugovori Leopolda I. i Srp. Naroda. - Let. 184.
40. M. Jakšić, Priroda prelaza Srba u Ugarsku 1690. i privilegije. - Let. 206.
41. D. R., Srpske privilegije i pravice 1690-1743. - S. S. 1907.
42. R. Grujić, Gde je osnov našim Nar.-crk. Saborima? - B. G. 1908.
43. Đ. Vukićević, Kongresi ovostr. Srba. - Let. 1861.-1863.
44. D Ruvarac, Srp. Nar.-crk. Sabori od 1690. do danas. - N. V. 1889.
45. R. Grujić, Prvi privileg. Nar.-crk. Sabor 1708. - K. C. 1908.
46. Đ. Rajković, Srp. Nar. Sabor meseca maja 1730. - Let. 113.
47. D. Ruvarac, Protokol o plenipotenciji svjaščenih i mirskih deputirtov... ljeta 1735. - Let. 165.
48. D. Ruvarac, Narodni Sabor od 1744. - S. S. 1903.
49. M. Jakšić, Dva Srpska Sabora 1748 i 1749. - B. G. 1902.
50. Đ. Rajković, Srpski Narodni crkv. Sabor 1769. - Let. 114.
51. Anonim, Akta Sabora srbskogъ u Temišvaru 1790., 1861.
52. К. Ђ. П., Српскій Народ. Саборъ 1839., - 1840.
53. J. Đorđević, Radnja Blagoveštenskog Sabora 1861., - 1861.
54. St. Pavlović, Srpski Narodni Sabor 1861., - 1870.
55. J. Adamović, Privilegije Srp. Naroda u Ugarskoj i rad Blagovešt. Sabora 1872. - Let. 1872.
56. П. Николић, Народній Саборъ 1864., - 1864.
57. St. Pavlović, Raspust preobraženskog Narodno-crkvenog Sabora 1872. - Let. 1872.
58. Đ. Zvekić, Rasprava ugar. sabora 1868. o zakon. predlogu istočno-pravoslav. crkve, 1868.
59. D. Ruvarac, Rad Sinodski 1774 i 1775. - S. S. 1903.
60. D. Ruvarac, Skup istočno-pravosl. arhijereja u Beču 1850.-51. g. - S. S. 1903.
61. V. Borocki, O episkopatu sremskom. - Let. 94.
62. I. Ruvarac, Kratki istor. nacrt episk. u Sremu. - Š. K. 1884.
63. R. Grujić, Prilozi za istoriju Srba u Austro-Ugarskoj u doba patr. Arsenija III. - Sp. 51.
64. D. Ruvarac, Prilozi za istor. arhiepiskopa i episkopa u Mitrop. Karlovačkoj. - Let. 1899. i 1900.
65. D. Ruvarac, Testamenti vladičanski. - S. S. 1905.
66. D. Ruvarac, Arhiv za istoriju Mitropolije Karlovačke I.-III, 1912.-1914.
67. D. Vitković, Dva pisma patrijar. Arsenija III. - S. S. 1906.
68. D. Vitković, Putovanje patr. Ars. III. u Hrvatsku. - G. C. 1906.
69. D. Vitkovic, Patrijarh Arsenije III. u Pakracu. - St. 37.
70. R. Grujić, Tri pisma Leopolda I. carig. patrijarsima.- Sp. 51.
71. J. Radonić, Isaija Đaković, 1910.
72. J. Radonić. Grof Đorđe Branković, 1911.
73. D. Ruvarac, Mojsije Petrović mitropolit beograd. - Sp. 34.
74. D. Ruvarac, Istorično-kritična crta o Vićent. Jovanoviću, 1886.
75. M. Ludajić, O Vićentiju Jovanoviću. - Glas I. 1888.
76. D. Ruvarac, Život i radnja Vić. Jovanovića. - S. S. 1893.
77. M. Jakšić, O Vićentiju Jovanoviću. - Let. 199-204.
78. M. Jakšić, O Arsen. IV. Jovanoviću Šakabenti. - B. K. 1899.
79. D. Ruvarac, Korespodencija patr. Arsenija IV. - S. S. 1907.
80. P. Pavlović, Avtobiografija. - S. S. 1905. Izdao D. R.
81. G. Vitković, Izveštaj M. Ratkovića egzarha. - Gl. 56.
82. Đ. Rajković. Mitropolit P. Nenadović. - Glas I. 1884.
83. V. Krasić, Dve stare sinđelije. - Glas I. 1886.
84. G. Vidicki, Patr. J. Rajačić i vl. P. Atanacković. - S. S. 1903.
85. D. Ruvarac, Pat. J. Rajačić i P. Atanacković. - S. S. 1903.
86. D. R., O životu i radu prote J. Ivanovića. - B. G. 1909.
87. D. R., Arhimandrit Sava Pavišević. - B. G. 1911.
88. A. Dragosavljević, Srpski vladika u Pečuju. - Let. 25.
89. D. Ruvarac, Vladika jegar. Jefrem Banjanin. - S. S. 1905.
90. P. Atanacković, Pov?st rezidenccіe episkopata bud. - 1846.
91. П. Римскій, Животопис. Д. Поповића еп. будим. - Лет. 1857.
92 A. Sandić, Vršački vlad. T. Nestorović. - S. S. 1891.
93. M. Šević, Episkopi vršačke eparhije. - S. S. 1899.
94. M. Protić, Srpske crkve u Vršcu. - B. G. 1907.
95. A. Đukić, O prošlosti Prav. Crkve u Šajkajškoj. - S. S. 1893.
96. Đ. Rajković, Vladika A. Radivojević. - Let. 127.
97. D. Ruvarac, A. Radivojević vladika bački. - S. S. 1903.
98. I. Ruvarac, O postanku dijeceze pakračke. - Š. P. 1898.
99. R. Grujić, Građa za istoriju Pakrač. Vladičan. - B. G. 1906.
100. M. Šević, Zapisi o smrti pakračkih vladika 1743. i 1757. - S. S. 1897.
101. D. R., Pisma J. Putnika vlad. pakračkog St. Stankoviću arhim. orahovičkom. - S S. 1903.
102. V. Krasić, Kiril Živković vl. pakrački. - Glas I. 1884.
103. Sofr. Kirilović, Autobiografija. - Glas I. 1885.
104. L. Bogdanović, O egzarhu Gerasimu Radosavljeviću. - S. S. 1906.
105. L. Bogdanović, Srp. crkva Sv. Đurđa u Varaždinu. - S. C. 1897.
106. L. Bogdanović, Srp. crkva Sv. Nikole u V. Kanjiži. - B. G. 1909.
107. Vl. Krasić, Episkopi zrinopolj. i kostajnički. Gl. I. 1887.
108. Đ. Rajković, Vladika Danilo Jakšić. - Let. 134.
109. Đ. R., Vladika Mojsije Mioković. - Glas I. 1885.
110. M. Grbić, Karlovačko Vladičanstvo I.-III., 1891.-1893.
111. P. Krajnović, Srpska Crkva na Lici 1400.-1708., 1892.
112. D. Vitković, Prilog istor. karlovač. vladič. - B. G. 1909.
113. D. Ruvarac, E. Jovanović episkop karlštatski - S. S. 1904.
114. R. Marković, Pravosl. srp. parohija u Inđiji, 1901.
115. J. Kozobarić, Pravosl. srp. paroh. u Iloku, 1909.
116. J. Kozobarić, Pravosl. srp. paroh. u Grku, 1911.
117. V. Teofanonić, Pravosl. srp. paroh. u Čurugu, 1901.
118. M. Vujić, Pravosl. srp. paroh. u Dobrici, 1902.
119. D. Nikolić, Pravosl. srp. paroh. u Srp. Krsturu, 1909.
120. N. Barački, Pravosl. srp. paroh. u Bega Sv. Đurđu, 1909.
121. M. Szent-Ivany, Disertatio chronologico-polemica de ortu etc. Schismaticis Graeci.... In gratum Unitorum Valahorum, Ruthenorum et Rascianorum sub Corona Hungariae, 1703.
122. J. Fiedler, Beitrage zur Union der Valachen in Slavonien u. Syrmien. - A. G. 37.
123. J. Schwicker, Zur Geschichte der kirchl. Union in der Croatischen Militergrenze. - A. G. 52.
124. Đ. Rajković, Žumberačka Unija. - J. 1875.
125. N. Nilles, Uber die griech.-kathol. Diocese Svidnica. - Zeit. 1884.
126. M. Grbić, Unija u Tržiću i pogib. popa N. Gaćeše. - I. 1888.
127. J. Vučković, Prilog istor Pravosl. Crkve u Varažd. Generalatu. - I. 1888.
128. D. Ruvarac, Hrvat.-severinsko vladičanstvo.- S. S. 1905.
129. R. Grujić, Prilozi istoriji odnošaja naših s Rumunima. - S. S. 1905.-1906.
130. R. Grujić, Borba Srba sa unijaćenjem Rumuna u Vel. Varad. Eparhiji. - S. S. 1906.
131. D. Vitković, Jedno pismo marčan. vladike Pavla Zorčića. - S. S. 1907.
132. N. Kukić, Unija u Pogancu, 1900.
133. M. Solarić, Unija u Vel. Pisanici. - B. G. 1905.
134. Н. Пешровъ,Историческій взглядъ на взаймныя отнош. между сербами и русскими въ образованіи и литератур?, 1876.
135. I. Ruvarac, Šta se pokušavalo, da se kod nas osnuje seminarija. - Glas I. 1887.
136. D. Ruvarac, Pozivi... i odzivi oko podizanja srp. škola i fondova, 1894.
137. M. Nešković, Istor. srp. škola u Austro-Ugar., 1897.
138. П. Кулаковскій, Начало русской школы у Сербовъ въ XVIII. в., 1903.
139. R. Grujić, Srpske Škole od 1718.-1739., 1908.
140. R. Grujić, Prilozi za ist. srp. škola u prvoj pol. 18. v. - Sp. 49.
141. D. Ruvarac, Pisma M. Suvorova i mitr. M. Petrovića. - Sp. 49.
142. J. Vučković, K pitanju o svetos. škol. svečanosti. - S. S. 1904.
143. V. Pribićević, Srbi pit. Kijev. Duh. Akadem. - B. G. 1905.
144. A. Cuvaj, Grada za povij. skolstva Hrv. i Slav. I.-III., 1907.-1911.
145. R. Grujić, Pokušaj osnivanja jedne srp. štamparije u polov. 18. veka. - S. K. G. 25.
146. R. Grujić, Prilozi za istor. srp. štamparija. - Sp. 40.
147. R. Grujić, Apologija Srp. Naroda u Hrv. i Slavoniji, 1909.
148. J. Radonić, Prilošci ist. slov. preporođaja. - Let. 201-203.
149. T. Ostojić, Srpska Književnost od vel. seobe do Dos. Obradovića, 1905.
150. J. Skerlić, Srpska Književnost u XVIII. v., 1909.
151. M. Milićević, Pomenik znamen. ljudi Srp. Naroda, 1880.
152. A. Gavrilović, Znameniti Srbi XIX. v., 1901-1904.
153. D. Ruvarac, Zaharija Orfelin.- Sp. 10.
154. T. Ostojić, Dositej Obradović u Hopovu, 1907.
155. P. Švabić, Dositej Obradović i njegov značaj u duhov. preporođ. Srba. - V. C. 1898.
156. J. Rajić, Istorija Katihisma. - N. B. P. 95.
157. P. Poaović, Jovan Rajić. - Glas I. 1885.
158. A. Gavrilović, Jovan Rajić. - Gl. C. 1900.
159. D. Ruvarac, Arhim. Jovan Rajić, 1902.
160. J. Gološijin, Arhim. Jovan Rajić, 1902.
161. D. R., Konzistorijalni Katihizis i kritika Rajićeva na isti. - B. G. 1902.
162. D. R., Katihizis Sinodalni za klirikal. škole. - S. S. 1905.
163. V. Jovanović, Gavrilo Stefanović-Venclović, 1911.
164. J. Radonić, Pismo A. I. Turgenjeva mitropolitu St. Stratimirović i odgovor. - Let. 1904.
165. R. Grujić, Književna pisma mitrop. St. Stratimirovića. - B. G. 1908.
166. Đ. Rajković, Vićentije Rakić. - Glas I. 1884.
167. D. Nikolajević, Prosvetni rad prote J. Milojevića, B. G. 1910.
168. D. Nikolajević, Život i rad Stojana Šobata. - B. G. 1911.
169. T. Kulakovskій, Lukijan Mušicki. - Prev. Đ. Đorđević 1890.
170. D. R., Pisma Lukijana Mušickog Sevast. Iliću.- S. S. 1905.
171. D. R.,Neprilike L. Mušickog u Plaškom. - S. S. 1906, 1907.
172. A. Gavrilović, Novine o Luk. Mušickom. - Sp. 49.
173. V. Ćorović, Lukijan Mušicki, Let. 1911.
174. Đ. Magarašević, Život i knjiž. rad N. Grujića. - Rad 156.

II. Mitropolija Cetinjska.

1. F. Radičević, Pravoslavna Crkva u Crnoj Gori. - Pr. 1889. i Glas I. 1890.
2. P. Ćupić, Srp. Pravosl. Crkva u C. Gori. - Gl. C. 1901.
3. F. Radičević, Kratak pogled na naše sveštenstvo u prošlosti i sadašnjosti. - Pr. 1895.
4. M. Dragović, Pril. za ist. C. Gore u vreme vladika. - St. 1887.
5. M. Dragović, Tri pisma vlad. Dan. Petrovića. - Gl. 63.
6. M. Dragović, Materijal za istor. Crne G. u vreme mitrop. Danila, Save i Vasilija Petrovića. - Sp. 25.
7. M. Medaković, Vladika Danil, 1896.
8. G. Jakšić, Zetski mitropolit Danilo I., 1896.
9. A. Jovićević, Značaj Badnje večeri 1702. g. - L. 1895.
10. J. Tomić, Badnje veče i istraga poturica 1709. - 1901
11. I. Ruvarac, Vladike cetinjsko-zetske i crnogorske. - Pr. I.
12. I. Ruvarac, Kamičci i prološci za Zetski Dom. - Pr. 1893.
13. I. Ruvarac, Montenegrina. - B. K. 1897., 1898?.
14. M. Jastrebov, Jepiskopija Zetska. - Gl. 48.
15. M. Jastrebov, O srp. crkvama u Skadar. Okrugu. - Gl. 48.
16. М. Драговић, Митрополитъ черног. В. Петровичь. - Х. Ч. 1882.
17. M. Dragović, Mitropolit Vasilije Petrović, 1884.
18. D. Ruvarac, O Vasil. Petroviću vladici crnogor. - Sp. 33.
19. J. Tomić, O istor. Crne Gore mitrop. Vas. Petrovića.- St. 23.
20. J, Tomić, O mitrop. Vasiliju Petroviću. - Glas 88, 90 i 94.
21. M. Dragović, Iz vremena vladike Petra I. - Gl. 55.
22. M. Dragović, Prepiska vlad. Petra II. sa Austrijom. - Gl. 73.
23. L. Tomanović, Petar II. Petrović-Njegoš kao vladalac, 1896.
24. D. Miković, Mitropolit Visarion Ljubiša. - Glas I. 1886.
25. D. Miković, Ilarijon Roganović crnogor. mitr. - S. S. 1891.

III. Mitropolija Beogradska.

1. Mitr. Mihailo, Pravosl. Srp. Crkva u Knjažev. Srbiji, 1874.
2. D. Pavlopić, Administr. i crkv. politika austrijska u Srbiji od 1718-1739. - Glas 62.
3. R. Grujić, Prilozi za istor. Srbije u doba austrij. okupacije. - Sp. 52.
4. D. Ruvarac, Mitropolija Beogradska oko 1735. - Sp. 42.
5. M. Milićević, Beleške o nekim nurijama i manastirima u Srbiji. - Sp. 37.
6. St. Novaković, Beleške k istoriji Šapca i šabačke vladičan. stolice. - God. 9.
7. St. Novaković, Još jedan pril. k istor. valjev. mitr. - God. 11.
8. D. Anastasijević, Pismo car. patr. Konstantija o aftokefalnosti Srp. Crkve 1832. - Sp. 49.
9. P. Švabić, K pitanju o avtonom. Srpske Crkve. - Gl. C. 1903.
10. N. Dučić, Vaseljenska Patrijaršija i srp. crk. pitanje, 1897.
11. P. Švabić, Antim mitrop. beogradski. - Gl. C. 1903.
12. P. Švabić, Gerasim Domnin mitrop. šabački. - Gl. C. 1906.
13. M. Vukićević, Metodije mitrop. beogradski. - Gl. C. 1900.
14. M. Vukićević, Leontije Lambrović beogr. mitr. - Gl. C. 1901.
15. Lj. Mitrović, Melentije Nikšić ep. šabački. - V. C. 1910.
16. M. Milićević, Hadži Dina dvorski prota (1806.† 1860.) - K. 1902.
17. M. Vukićević, Vladika niški Melentije. - V. C. 1900.
18. V. Vujadinović, St. Jovanović arh. man. Tronoše. - V. C. 1900.
19. J. Vujić, Putešestvije po Srbiji I.-II. - S. K. Z. 69 i 72.
20. A. Ilić, Petar Jovanović mitrop. beogradski. - X. V. 1911.
21. P. Švabić, O postanku beograd. Bogoslovije. - Gl. C. 1903.
22. D. Aleksijević, Prilozi za ist. Srp. Crkve. - V. C. 1909. i 1910.
23. M. Ivanović, Iz crkv. ist. Srba u Turskoj 18. i 19. v., 1902.
24. P. Balkanski, Srpski narod u Skopljan. Epar. - Delo 1899.
25. P. Orlović, Skopljansko vladičansko pitanje, 1902.
26. A. Kamenković, Građa za ist. srp. skopske mitr. - V. C. 1903.
27. Đ. Nestorović, Srbija i Vatikan. - Gl. C. 1902.
28. Sv. Niketić, Katedre jeparhija u Srbiji. - S. S. B. 1874.-5.
29. M. Veselinović, Raško-prizren. i skenderij. mitropol. Melentije. - God. 22.
30. N. Božić, Građa za ist. crkv. besedniš. u nas. - V. C. 1900.
31. Državni Kalendar Kraljevine Srbije za 1914. g.

IV. Crkva u Dalmaciji i Boci Kotorskoj.

1. N. Milaš, Spisi o istor. pravosl. Crkve u Dalmaciji I. 1899.
2. N. Milaš, Pravoslavna Dalmacija, 1901.
3. N. Milaš, Pravosl. crkva u Dubrov. u 18. i počet. 19. v., 1913.
4. D. Nikolajević, Prilošci ist. srp. dalmat. crkv. - B. G. 1919.
5. D. Miković, Srp. pravosl. boko-kotor. vladičanstvo, 1908.
6. G. Vidicki, Boko-kotorska episkopija i Kipr. Stanulović arhim. koviljski. - S. S. 1906.
7. Đ. Stratimirović, Pravosl. Crkva u Boci Kotorskoj, 1897.
8. Ger. Zelić, Žitije (autobiograf.), 1823. - I.-II. S. K. Z. 36 i 44.
9. Kir. Cvetković, Avtobiografija.... 1898. - Izd. D. R.
10. A. Simić, Prepiska o Uniji ep. V. Kraljevića, 1863.
11. J. Halovacki, Unijaćenje u Dalmaciji. - Glas I. 1888.
12. Đ. Rajković, Pitanje crkve Sv. Spiridona u Trstu g. 1757.-1769. - Let. 119.
13. Lj. Vlačić, Zbirka zakona etc. u Dalmat.-istrij. Eparh., 1906.

V. Crkva u Bosni i Hercegovini.

1. IRuvarac, 0 Dabarskoj i Dabrobosan. Eparhiji. - God. 2.
2. N. Dučić, O jepiskopijama zetskoj i dabarskoj. - Gl. 57.
3. S. Kosanović, Pregled bilježaka o dabar. episk. - I. 1898.
4. D. i J. Popović, Zvornička eparh. i njeni mitrop. - I. 1904.
5. I. Ruvarac, O humskim episk. i herc. mitr. - Š. X. 1901.
6. J. Vučković, Životopis Đorđa Nikolajevića, 1898.
7. D. Ruvarac, Životopis Đ. Nikolajevića mitrop. dabrobosanskog, 1898.

Пратиоци

Основни подаци о мени

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.rs žiro račun 355-0003200199249-79 PIB 107765521 http://art-press.blogspot.com/